ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

Εφόσον μας ζητηθεί από τον εκάστοτε κύριο του έργου, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε μορφή επίβλεψης έργου μικρής έως μεγάλης κλίμακας, χάριν στη πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των κατασκευών.

Πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση κάθε σταδίου του έργου ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι της κατασκευής και να αποφευχθούν επιπλέον δαπάνες. Το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι υπεύθυνο για το συντονισμό του έργου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τη συμμόρφωση του εργοταξίου σε όλες τις προδιαγραφές που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στο εργασιακό περιβάλλον.