ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του εκάστοτε έργου (Project Management) από το στάδιο της μελέτης (σχεδιασμό) έως την οργάνωση του εργοταξίου, την κατασκευή και την ολοκλήρωσή του.

Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων και των οικονομικών στοιχείων του έργου σας, οργανώνουμε την πορεία του ώστε να είστε από την εκκίνησή του ενήμεροι για ολόκληρη τη διαδικασία. Έτσι, λόγω της άρτιας οργάνωσης των εργασιών, γνωρίζετε το ακριβές κόστος κατασκευής και το χρόνο ολοκλήρωσής του.

Εν συντομία, η σειρά των διαδικασιών που ακολουθούμε είναι η καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του έργου, που θα οδηγήσουν στη σωστή οργάνωση του εργοταξίου βάσει ακριβούς χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προμετρήσεις των εργασιών και η σύνταξη του προϋπολογισμού για την ορθή παρακολούθηση του έργου. Εφόσον μας ανατεθεί η επίβλεψη του έργου, τηρούμε τακτικό έλεγχο της διαδικασίας της κατασκευής, ημερολόγια και αναφορές προόδου του έργου και συντάσσουμε τις τελικές επιμετρήσεις, ώστε ο κύριος του έργου να παραλάβει την τελική και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου.