ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ.

Η ΥΠΟΔΟΜΗ απασχολεί μόνιμα εξειδικευμένο προσωπικό με τις ειδικότητες του Πολιτικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου Μηχανικού, καθώς και διοικητικό προσωπικό. Για την εύρυθμη λειτουργία, τηρείται το οργανόγραμμα.