ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ.

Η ΥΠΟΔΟΜΗ απασχολεί μόνιμα εξειδικευμένο προσωπικό με τις ειδικότητες του Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου και Τοπογράφου Μηχανικού, καθώς και διοικητικό προσωπικό. Για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, τηρείται το οργανόγραμμα.