ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΔ ΡΕΜΑΤΟΣ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2019-
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Στόχος του έργου είναι η προστασία της Ι.Μ. ∆οχειαρίου από τις απορροές του γειτονικού ρέματος, το οποίο παραλαμβάνει τα όμβρια λεκάνης απορροής έκτασης 123 στρ.

Προτείνεται η κατασκευή ορθογωνικής, επενδεδυμένης τάφρου έτσι ώστε να απομακρύνει με ασφάλεια τις πλημμυρικές παροχές.

Η μελέτη έγινε σε συνεργασία με την ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ.